اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

فقه و اصول دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

سردبیر

دکتر سعید رحیمیان

فلسفه و کلام استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

sd.rahimiangmail.com

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashanigmail.com

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com