اهداف و چشم انداز

سرفصل‌های موضوعات نگارش:

موضوعاتی که جزو اولویت‌های علمی پژوهشی نشریه عرفان پژوهی است و تنها در راستای آنها آثار نویسندگان را پذیراست عبارتند از:

هنر و ادبیات عرفانی
مکاتب تصوف 
عرفان اهل بیتی
تفسیر و تاویل عرفانی 
عرفان در ادیان
عرفان مقایسه ای
عرفان نظری و عملی
فلسفه عرفان
عرفان و جنبش های نوپدید دینی
عرفان و علوم دیگر
نقد عرفان و تصوف